Professionalisering informatievoorziening-keten van het waterschap

Waterschap Rivierenland

Professionalisering informatievoorziening-keten van het waterschap

Een assessment van de hele IV-keten met een eenduidig verbeterplan waarbij de klant centraal staat.

De uitdaging

Waterschap Rivierenland wil de informatievoorziening-keten (IV-keten) verder professionaliseren en is hiervoor het IV/ICT-programma V!CTORIA gestart. De doelstelling van dit programma is als volgt geformuleerd: ‘Waterschap Rivierenland beschikt in 2021 ter ontwikkeling en ondersteuning van haar processen over een samenhangende en betrouwbare informatievoorziening, die planmatig tot stand komt en die onder meer rekening houdt met de algemene behoefte aan een transparante overheid.’ Voor het succesvol doorvoeren van dit programma is het belangrijk om een eenduidig beeld te krijgen van de bestaande IV-situatie, om op basis daarvan een ontwerp te maken voor de toekomstige IV-organisatie.

“Ik heb de adviseurs van Eraneos leren kennen als erg deskundig in hun vak en opererend in een goede balans met de menskant en cultuur van onze organisatie.”

Richard Bremer, CIO, Waterschap Rivierenland

De aanpak

Eraneos is gevraagd om middels een assessment het functioneren van de hele IV-keten in kaart te brengen. De focus lag hierbij op; governance en besturing van de IV (kenmerken en volwassenheid), Inrichting en uitvoering van de processen binnen de IV-keten (kenmerken, volwassenheid en omvang) en de inhoud van de informatievoorziening (omvang en kwaliteit). Op basis van het assessment zijn verbeterpunten geïdentificeerd die in een vijftal vervolgstappen door Eraneos in nauwe samenwerking met het Waterschap zijn uitgewerkt:

  • Opstellen van een visie waarin een concrete vertaling van de strategische doelen van het Waterschap naar principes en uitgangspunten voor de IV zijn opgesteld;
  • Opstellen van een sourcingstrategie waarin expliciete keuzes zijn gemaakt over de wijze waarop de IT-diensten belegd worden in een mix van zelf doen en gebruik maken van expertise uit de markt;
  • Opstellen van een blauwdruk IV-organisatie op basis van de principes en uitgangspunten uit de IV-visie en rekening houdend met de vastgestelde sourcingstrategie;
  • Opstellen van een business case voor de outsourcing van de generieke infrastructuur;
  • Opstellen van de roadmap voor de komende jaren richting 2022.

Het werk van Waterschap Rivierenland raakt alle mensen in het rivierengebied. Om wonen en werken in dit gebied, nu en in de toekomst, mogelijk te maken zorgt het Waterschap voor een optimale uitvoering van haar taken op het gebied van waterveiligheid, watersysteem en waterketen. Het vertrekpunt voor alle activiteiten en projecten van Waterschap Rivierenland wordt gevormd door de kernopdracht: Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem.

Het resultaat

Op basis van de uitgevoerde stappen en resultaten is het Waterschap in staat om middels een veranderprogramma de veranderingen in de komende jaren vorm te geven.

Samen werken aan een duurzame verandering?