Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Eraneos Consulting Netherlands B.V., Eraneos Technology Netherlands B.V., Eraneos Learning Netherlands, Eraneos Netherlands B.V. (hierna: Eraneos) en de daaraan gelieerde ondernemingen. Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33238319 en zijn tevens te raadplegen op www.eraneos.com.

1. Definities

1.1. Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of vanwege ERANEOS aan de Opdrachtgever waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, voorstellen, offertes en/of prijsopgaven;
1.2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden die uitsluitend van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen ERANEOS en de Opdrachtgever;
1.3. Consultancydiensten: de adviseringsdiensten die ERANEOS levert aan Opdrachtgever;
1.4. Detacheringsdiensten: Indien Medewerker aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld teneinde onder toezicht en leiding van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.
1.5. Intellectuele eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten van ERANEOS, inclusief maar niet beperkt tot, auteursrechten, handelsnaamrechten, octrooien, modelrechten, handelsgeheimen, merkregistraties en andere immateriële activa en alle depots, verlengingen, uitbreidingen van al het voorgaande.
1.6. Medewerker: de persoon, die in dienst van, dan wel ten behoeve van ERANEOS, Werkzaamheden verricht zoals omschreven in de Overeenkomst;
1.7. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst;
1.8. Opdrachtgever: de partij die met ERANEOS een (mondelinge) Overeenkomst sluit dan wel daartoe met ERANEOS op enigerlei wijze in contact treedt;
1.9. Overeenkomst: een door Opdrachtgever aan ERANEOS verstrekte (mondelinge) overeenkomst van opdracht voor Werkzaamheden en waarvan deze Algemene Voorwaarden bij uitsluiting van toepassing zijn;
1.10. Overmacht: Een niet toerekenbare tekortkoming van de tekortschietende partij, nu deze niet te wijten is aan deze tekortschietende partij en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor de rekening van de tekortschietende partij dient te komen.
1.11. Overwerk: Alle werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag verricht door Medewerker voor 08.00 of na 17.00 of alle Werkzaamheden die in het weekend worden verricht. Overwerk heeft uitsluitend betrekking op de overeenkomsten gesloten met Eraneos Technology Netherlands BV.;
1.12. Partijen: Opdrachtgever en ERANEOS gezamenlijk;
1.13. Programmatuur: de door ERANEOS aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde computerprogramma’s en gebruiksdocumentatie op basis van een gebruikslicentie, gedurende de looptijd van de Overeenkomst;
1.14. Producten: de door ERANEOS geleverde Programmatuur, apparatuur en andere materialen;
1.15. SAAS: het door Eraneos op afstand beschikbaar stellen en houden van Programmatuur voor Opdrachtgever via internet of een ander datanetwerk, zonder dat aan Opdrachtgever een fysieke drager met desbetreffende Programmatuur wordt verstrekt.
1.16. Service Level Agreement: de schriftelijke Overeenkomst tussen Eraneos en Opdrachtgever over het serviceniveau van de diensten die Eraneos zal leveren aan Opdrachtgever.
1.17. Werkzaamheden: de Consultancydiensten, Detacheringsdiensten, SAAS-diensten of Producten die ERANEOS levert aan Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten tussen ERANEOS en een Opdrachtgever, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan.
2.2. Deze Algemene voorwaarden gelden verder onder meer ten behoeve van ERANEOS en daaraan gelieerde vennootschappen inclusief hun bestuurders aan aandeelhouders, alle medewerkers, oud-medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn/waren voor, of verbonden zijn/waren aan of in dienst zijn/waren van ERANEOS en hun erfgenamen.
2.3. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door ERANEOS schriftelijk zijn aanvaard.
2.4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. ERANEOS en Opdrachtgever treden dan in overleg, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.5. In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

3. Totstandkoming van een Overeenkomst

3.1. Elke Aanbieding voor het tot stand komen van Overeenkomsten gedaan door ERANEOS, in welke vorm en onder welke naam dan ook, geldt als een vrijblijvend aanbod.
3.2. Indien Opdrachtgever een aanvraag doet voor een Aanbieding zal ERANEOS een Opdrachtbevestiging met daarin de specifieke voorwaarden van de door ERANEOS te leveren Werkzaamheden opstellen en deze aan Opdrachtgever zenden. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan ERANEOS verstrekte gegevens waarop ERANEOS haar Aanbieding heeft gebaseerd.
3.3. De Aanbieding wordt als akkoord beschouwd:
a) indien de Opdrachtgever de Aanbieding of Opdrachtbevestiging stilzwijgend aanvaardt en ERANEOS is gestart met de Werkzaamheden en Opdrachtgever heeft daar niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk bezwaar gemaakt; of
b) indien de Opdrachtgever de Opdrachtbevestiging getekend terugstuurt naar ERANEOS en ERANEOS deze getekende Opdrachtbevestiging heeft ontvangen.
3.4. Indien een Overeenkomst tot stand is gekomen op de wijze zoals beschreven in artikel 3.3 a) dan zal deze geacht worden te zijn aangegaan tegen de in de Opdrachtbevestiging genoemde tarieven.
3.5. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbevestiging zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk zijn overeengekomen tussen ERANEOS en de Opdrachtgever en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Overeenkomst.

4. Wijzigingen

4.1. Wijzigingen in de Opdrachtbevestiging zijn slechts geldig indien ze door beide Partijen schriftelijk geaccordeerd zijn. Wijzigingen kunnen zowel door Opdrachtgever als door ERANEOS worden geïnitieerd. Daartoe zal een schriftelijk (e-mail) verzoek worden ingediend door de betreffende project manager, waarin de wijziging en de eventuele impact op de tijdslijn van een project gespecificeerd zal worden opgenomen. Indien Opdrachtgever een wijziging in de Opdrachtbevestiging initieert zal ERANEOS binnen een redelijke termijn aangeven welke gevolgen de wijziging zal hebben op een eventueel eerder vastgestelde tijdslijn van een project en welke financiële gevolgen de wijziging zal hebben in de zin van Overwerk.
4.2. Partijen zijn verplicht wijzigingen omtrent hun adres onmiddellijk schriftelijk aan elkaar door te geven.

5. Verrichten van Werkzaamheden

5.1. De Medewerker zal als regel per dagdeel van vier uur Werkzaamheden verrichten conform de in de Opdrachtbevestiging opgegeven data en het aantal dagdelen en houdt zich aan de hem verstrekte redelijke werkinstructies en wettelijke voorschriften.
5.2. ERANEOS heeft het recht om gedurende de in de Opdracht bepaalde werktijden de Medewerker tijd te laten besteden aan vakantie, opleiding, intern overleg of andere werkzaamheden. De hiervoor bestede uren zullen niet bij Opdrachtgever worden gedeclareerd.
5.3. ERANEOS behoudt zich het recht voor een Medewerker na overleg met Opdrachtgever te vervangen door een andere Medewerker met een tenminste gelijkwaardig profiel, onder de voorwaarde dat voortzetting van de Werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst geen gevaar loopt.
5.4. Het is ERANEOS toegestaan bij de uitvoering van de Werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst derden in te schakelen.
5.5. Alle door ERANEOS genoemde termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan ERANEOS bekend waren en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt ERANEOS niet in verzuim. ERANEOS is niet gebonden aan termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen ERANEOS en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.
5.6. Service Level Agreement werkzaamheden betreffende het serviceniveau worden schriftelijk tussen ERANEOS en Opdrachtgever overeengekomen. Opdrachtgever is gehouden ERANEOS steeds onverwijld te informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.
5.7. Indien afspraken over het serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door ERANEOS aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief, of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van ERANEOS zijn gelegen, buiten beschouwing gelaten. Behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs zal de door ERANEOS gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

6. Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

6.1. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de Medewerker zal kunnen opereren in een passende en veilige werkomgeving die voldoet aan alle toepasselijke gezondheids- en veiligheidseisen.
6.2. Opdrachtgever zal aan ERANEOS tijdig alle gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen, die ERANEOS nodig heeft voor de juiste uitvoering van de Overeenkomst.
6.3. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de locatie toegankelijk is en zal de Medewerker in het bezit stellen van alle benodigde beveiligingspassen, codes en hardware zodat de Medewerker zijn Werkzaamheden tijdig kan aanvangen. Opdrachtgever zal Medewerker tijdig op de hoogte stellen van alle van kracht zijnde beveiligingsmaatregelen en het it-beleid bij Opdrachtgever.
6.4. Indien voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke gegevens of toegang niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van ERANEOS staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft ERANEOS het recht tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
6.5. Kosten ten gevolge van het niet nakomen van een der verplichtingen van Opdrachtgever voortvloeiende uit deze Overeenkomst komen voor rekening van Opdrachtgever.
6.6. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede binnen één jaar na beëindiging van de Overeenkomst geen Medewerkers van ERANEOS in dienst te nemen, dan wel anderszins direct of indirect voor zich laten werken, die nauw betrokken waren bij de Werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst, tenzij schriftelijke toestemming door ERANEOS is verleend.
6.7. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet persoonsregistraties gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Opdrachtgever zal ERANEOS alle gevraagde informatie direct schriftelijk verstrekken. ERANEOS zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistraties zorgdragen.
6.8. Opdrachtgever vrijwaart ERANEOS voor alle aanspraken van derden die tegen ERANEOS mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistraties en/ of wettelijke bewaartermijnen.

7. SAAS (software as a service)

7.1 ERANEOS verricht de SaaS-dienst uitsluitend in opdracht van de Opdrachtgever. Het staat de Opdrachtgever niet vrij derden gebruik te laten maken van de door ERANEOS verleende diensten op gebied van SaaS.
7.2 Indien ERANEOS op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 ERANEOS kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de SaaS-dienst aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg heeft, zal ERANEOS de Opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Opdrachtgever. In dat geval kan Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of ERANEOS de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.
7.4 ERANEOS kan de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de Programmatuur. ERANEOS is niet gehouden specifiek voor Opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of Programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
7.5 ERANEOS kan de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. ERANEOS zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden
7.6 ERANEOS is nimmer gehouden Opdrachtgever een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kader van de SaaS-dienst aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen en te houden Programmatuur.
7.7 ERANEOS staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. ERANEOS zal zich er voor inspannen fouten als bedoel in artikel 8.15 en de Programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het Programmatuur betreft die door ERANEOS zelf is ontwikkeld en de desbetreffende gebreken door Opdrachtgever gedetailleerd omschreven schriftelijk bij ERANEOS zijn gemeld. ERANEOS kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de Programmatuur in gebruik wordt genomen. ERANEOS staat er niet voor in dat gebreken in Programmatuur die niet zelf door ERANEOS is ontwikkeld, zullen worden verholpen. ERANEOS is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de Programmatuur aan te brengen. Indien de Programmatuur in opdracht van Opdrachtgever is ontwikkeld, kan ERANEOS volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan Opdrachtgever in rekening brengen.
7.8 Opdrachtgever zal op basis van de door ERANEOS verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de SaaS-dienstverlening, verminking of verlies van zijn gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. ERANEOS verklaart zich bereid om op verzoek van Opdrachtgever naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere door Opdrachtgever te nemen maatregelen, tegen door ERANEOS te stellen (financiële) voorwaarden. ERANEOS is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
7.9 ERANEOS staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden Programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.
7.10 Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het ver strekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Opdrachtgever. Partijen houden het er voor dat ERANEOS ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is.
7.11 ERANEOS zal, zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen als bedoeld in artikel 7.10. De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van ERANEOS begrepen en komen voor rekening van Opdrachtgever.
7.12 Uitvoering van de door ERANEOS te verlenen SAAS-diensten begint binnen een redelijke termijn na het aangaan van de Overeenkomst. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij onverwijld na het aangaan van de Overeenkomst beschikt over de voor het gebruik van de SAAS diensten benodigde faciliteiten.

8. Programmatuur

8.1 ERANEOS stelt aan Opdrachtgever de Programmatuur ter beschikking. Recht tot gebruik van de Programmatuur is niet-exclusief, niet- overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
8.2 De verplichting tot terbeschikkingstelling door ERANEOS en het gebruiksrecht van Opdrachtgever strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de Programmatuur. Het gebruiksrecht van Opdrachtgever strekt zich niet uit tot de broncode van de Programmatuur. De broncode van de Programmatuur en de bij de ontwikkeling van de Programmatuur gemaakte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, ook niet indien Opdrachtgever bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen. 8.3 Opdrachtgever zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de Programmatuur steeds stipt naleven.
8.4 Indien Partijen zijn overeengekomen dat de Programmatuur uitsluitend in combinatie met bepaalde apparatuur gebruikt mag worden, is Opdrachtgever gerechtigd bij eventuele storing van de apparatuur de Programmatuur voor de duur van de storing op andere apparatuur met dezelfde kwalificaties te gebruiken.
8.5 ERANEOS kan verlangen dat Opdrachtgever de programmatuur niet eerder in gebruik neemt dan nadat Opdrachtgever bij ERANEOS, diens toeleverancier of de producent van de programmatuur één of meer codes, benodigd voor het gebruik, heeft verkregen. ERANEOS is steeds gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur tegen on- rechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen Partijen is overeengekomen. Opdrachtgever zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de Programmatuur te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
8.6 Opdrachtgever mag de Programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik. Opdrachtgever zal de Programmatuur niet gebruiken ten behoeve van derden, bijvoorbeeld in het kader van ‘Software-as-a- Service’ (SaaS) of ‘outsourcing’.
8.7 Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan de Programmatuur en de dragers waarop de Programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal Opdrachtgever een derde – al dan niet op afstand (online) – toegang geven tot de Programmatuur of de Programmatuur bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de Programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt.
8.8 Opdrachtgever zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van ERANEOS uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van ERANEOS toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. ERANEOS zal alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die hij in het kader van een onderzoek van of bij Opdrachtgever verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de Programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.
8.9 Partijen komen overeen dat de tussen Partijen gesloten Overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van Programmatuur tot onderwerp heeft, nimmer als Overeenkomst wordt beschouwd.
8.10 ERANEOS is niet verplicht tot het onderhoud van de Programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de Programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande ERANEOS gevraagd wordt onderhoud en/of ondersteuning ten aanzien van de Programmatuur te verlenen, kan ERANEOS verlangen dat Opdrachtgever daarvoor een separate schriftelijke Overeenkomst aangaat.
8.11 ERANEOS zal, te zijner keuze, de Programmatuur op het overeengekomen formaat gegevensdrager of, bij gebreke van afspraken daaromtrent, op een door ERANEOS te bepalen formaat gegevensdrager afleveren dan wel de Programmatuur online aan Opdrachtgever voor aflevering beschikbaar stellen. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt ter keuze van de ERANEOS in papieren dan wel digitale vorm in een door ERANEOS bepaalde taal verstrekt.
8.12 Uitsluitend indien zulks is overeengekomen, zal ERANEOS de Programmatuur bij Opdrachtgever installeren. Bij gebreke van afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf de Programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. 8.13 Indien Partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt Opdrachtgever de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is, where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van ERANEOS op grond van de garantieregeling van artikel 8.27. In voornoemd geval zal de Programmatuur bij de aflevering of, indien een door ERANEOS uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, gelden als zijnde geaccepteerd door Opdrachtgever.
8.14 Indien tussen Partijen een acceptatietest is overeengekomen, is het bepaalde in de artikelen 8.13 tot en met 8.20 van toepassing.
8.15 Daar waar in deze Algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’ wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen van de Programmatuur aan de door ERANEOS schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de Programmatuur, en, ingeval de Programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeen gekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien Opdrachtgever deze kan aantonen en deze bovendien reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding te maken. ERANEOS heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere gebreken in of aan de Programmatuur dan met betrekking tot fouten in de zin van deze Algemene voorwaarden.
8.16 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door ERANEOS uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, veertien dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is Opdrachtgever niet gerechtigd de Programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Opdrachtgever zal de overeengekomen acceptatietest met gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren.
8.17 Indien een acceptatietest is overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht te toetsen of de afgeleverde Programmatuur beantwoordt aan de door ERANEOS schriftelijk, uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, indien en voor zover de Programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerk- programmatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties.
8.18 De Programmatuur zal tussen Partijen gelden als geaccepteerd: A: indien Partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel B: indien ERANEOS vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel
8.19 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van fouten die volgens artikel
8.20 aan acceptatie niet in de weg staan, dan wel C: indien Opdrachtgever enig gebruik maakt van de Programmatuur voor productieve of operationele doeleinden: op het moment van de desbetreffende ingebruikneming. 8.19 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Programmatuur fouten bevat, zal Opdrachtgever uiterlijk op de laatste dag van de testperiode de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk, gedetailleerd en begrijpelijk aan ERANEOS rapporteren. ERANEOS zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij ERANEOS gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programma- omwegen of probleem vermijdende beperkingen aan te brengen. 8.20 Opdrachtgever mag de acceptatie van de Programmatuur niet onthouden om redenen die niet verband houden met de tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de Programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van ERANEOS om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 8.27 te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de Programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van gebruikersinterfaces.
8.21 Indien de Programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.
8.22 Acceptatie van de Programmatuur op een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat ERANEOS gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling en aflevering van de Programmatuur en, indien tevens de installatie van de Programmatuur door ERANEOS is overeengekomen, van zijn verplichtingen betreffende de installatie. Acceptatie van de Programmatuur doet niets af aan de rechten van Opdrachtgever op grond van artikel 8.20 betreffende kleine gebreken en artikel 8.27 betreffende de garantie.
8.23 ERANEOS zal de Programmatuur binnen een redelijke termijn na het aangaan van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.
8.24 Onverwijld nadat de Overeenkomst is geëindigd, zal Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de Programmatuur aan ERANEOS retourneren. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van de Overeenkomst de desbetreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever van zodanige vernietiging ERANEOS onverwijld schriftelijk melding maken. ERANEOS is bij of na het einde van de Overeenkomt niet verplicht bijstand te verlenen met het oog op een door Opdrachtgever gewenste dataconversie.
8.25 De voor het recht tot gebruik door Opdrachtgever te betalen vergoeding is verschuldigd op de overeengekomen tijdstippen, of bij gebreke van een overeengekomen tijdstip: A: indien Partijen niet zijn overeengekomen dat ERANEOS zorg draagt voor installatie van de Programmatuur: – bij aflevering van de Programmatuur; – of ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen bij aflevering van de Programmatuur en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn; B: indien Partijen zijn overeengekomen dat ERANEOS zorg draagt voor installatie van de Programmatuur: – bij voltooiing van die installatie; – of ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen bij voltooiing van die installatie en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn.
8.26 Behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is Opdrachtgever niet gerechtigd de Programmatuur geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ERANEOS. ERANEOS is gerechtigd zijn toestemming te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever draagt het volle risico van alle door of in opdracht van Opdrachtgever door derden -al dan niet met toestemming van ERANEOS aangebrachte wijzigingen.
8.27 ERANEOS zal zich naar beste vermogen inspannen fouten binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij ERANEOS zijn gemeld. ERANEOS staat er niet voor in dat de Programmatuur geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik. ERANEOS garandeert evenmin dat de Programmatuur zonder onderbreking zal werken en/of dat steeds alle fouten worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de Programmatuur in opdracht van Opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval ERANEOS volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen.
8.28 ERANEOS kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever of van andere niet aan ERANEOS toe te rekenen oorzaken. De herstelverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van ERANEOS wijzigingen in de Programmatuur aan- brengt of laat aanbrengen.
8.29 Herstel van fouten geschiedt op een door ERANEOS te bepalen locatie en wijze. ERANEOS is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de Programmatuur aan te brengen.
8.30 ERANEOS is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
8.31 ERANEOS heeft geen enkele verplichting van welke aard of inhoud dan ook ter zake van fouten die na afloop van de in artikel 8.28 bedoelde garantieperiode zijn gemeld.
8.32 Indien en voor zover ERANEOS Programmatuur van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, voor wat betreft die Programmatuur, de (licentie)- voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen ERANEOS en Opdrachtgever van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de (licentie)- voorwaarden van die derden door ERANEOS schriftelijk aan Opdrachtgever is medegedeeld en die voorwaarden bovendien vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever zijn verstrekt. In afwijking van voorgaande zin komt aan Opdrachtgever geen beroep toe op een nalaten van ERANEOS om te voldoen aan voornoemde informatieverplichting, indien Opdrachtgever een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.
8.33 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en ERANEOS om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene voorwaarden onverkort.

9. Ontwikkeling Programmatuur en websites

9.1 Indien niet reeds vóór of bij het aangaan van de Overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen Programmatuur of website aan ERANEOS zijn verstrekt, zullen Partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke Programmatuur of website ontwikkeld zal worden en op welke manier de ontwikkeling zal geschieden.
9.2 ERANEOS zal de Programmatuur en/of website met zorg ontwikkelen, één en ander met inachtneming van de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties of het ontwerp en – in voorkomend geval – met inachtneming van de met Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan ERANEOS verlangen dat Opdrachtgever zich schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.
9.3 Indien Partijen een ontwikkelmethode gebruiken die zich kenmerkt door het uitgangspunt dat het ontwerpen en/of ontwikkelen van (onderdelen van) de Programmatuur of website op iteratieve wijze geschiedt (bijvoorbeeld Scrum), aanvaarden Partijen dat de werkzaamheden bij aanvang niet zullen worden verricht op basis van volledige of volledig uitgewerkte specificaties en tevens dat specificaties, welke al dan niet bij aanvang van de Werkzaamheden zijn overeengekomen, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst in goed overleg kunnen worden aangepast met inachtneming van de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort. Partijen zullen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst gezamenlijk in goed overleg beslissingen nemen met betrekking de specificaties die voor de volgende fase van het project (bijvoorbeeld een ‘time-box’) en/of voor de volgende deelontwikkeling gelden. Opdrachtgever aanvaardt het risico dat de Programmatuur en/of de website niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties zullen beantwoorden. Opdrachtgever zal zorgdragen voor een permanente, actieve en door de organisatie van Opdrachtgever gedragen inbreng en medewerking van relevante eindgebruikers, onder meer ten aanzien van het testen en ten aanzien van (nadere) besluitvorming. Opdrachtgever garandeert dat de door hem ingezette medewerkers welke worden benoemd in sleutel- posities, beschikken over de voor deze positie benodigde beslissingsbevoegdheden. Opdrachtgever waarborgt voortvarendheid van de door hem tijdens de uitvoering van de Overeenkomst te nemen voortgangsbeslissingen. Bij gebreke van tijdige en duidelijke voortgangsbeslissingen van de zijde van Opdrachtgever conform de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort, is ERANEOS gerechtigd – doch niet verplicht – de naar zijn oordeel passende beslissingen te nemen.
9.4 Opdrachtgever aanvaardt de Programmatuur en/of website in de staat waarin deze zich op het moment van het einde van de laatste ontwikkelfase bevindt (‘as is, where is’). ERANEOS is na de laatste ontwikkelfase niet gehouden tot herstel van fouten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
9.5 Bij gebreke van specifieke afspraken daaromtrent zal ERANEOS de ontwerp- en/of ontwikkelwerkzaamheden binnen een redelijke, door hem te bepalen termijn na het aangaan van de Overeenkomst aanvangen.
9.6 Desgevraagd zal Opdrachtgever ERANEOS in de gelegenheid stellen de Werkzaamheden buiten de gebruikelijke werkdagen en werktijden op kantoor of locatie van Opdrachtgever te verrichten.
9.7 In de prestatieverplichtingen van ERANEOS ten aanzien van de ontwikkeling van een website zijn niet begrepen het ter beschikking stellen van een zogeheten ‘content managementsysteem’.
9.8 In de prestatieverplichtingen van ERANEOS zijn niet begrepen het onderhoud van de Programmatuur en/of de website, en/of het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders daarvan. Indien in afwijking van het vorenstaande door ERANEOS tevens onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan ERANEOS verlangen dat Opdrachtgever daarvoor een separate schriftelijke Overeenkomst aangaat. Deze Werkzaamheden worden separaat tegen de gebruikelijke tarieven van ERANEOS in rekening gebracht.
9.9 Tenzij ERANEOS op grond van de Overeenkomst de Programmatuur en/of website op zijn eigen computersysteem ten behoeve van Opdrachtgever zal ‘hosten’, zal Eraneos de website op een door hem te bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm aan Opdrachtgever afleveren dan wel online aan Opdrachtgever voor aflevering beschikbaar stellen.
9.10 ERANEOS stelt de in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde Programmatuur en/of website en de eventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan Opdrachtgever ter beschikking.
9.11 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal de broncode van de Programmatuur en de bij de ontwikkeling van de Programmatuur gemaakte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, in welk geval Opdrachtgever gerechtigd zal zijn wijzigingen in de Programmatuur aan te brengen.
9.12 ERANEOS is niet gehouden tot terbeschikkingstelling van de voor het gebruik en/of onderhoud van de Programmatuur benodigde hulpprogrammatuur en programma- of databibliotheken.
9.13 Slechts indien uit de inhoud van de schriftelijke Overeenkomst uitdrukkelijk blijkt dat alle ontwerp- en ontwikkelkosten volledig en uitsluitend door Opdrachtgever worden gedragen, gelden voor Opdrachtgever geen beperkingen in het recht tot gebruik van de Programmatuur en/of website.
9.14 In de prijs voor de ontwikkelwerkzaamheden is tevens de vergoeding voor het recht tot gebruik van de Programmatuur of website gedurende de looptijd van de Overeenkomst begrepen.
9.15 In de vergoeding voor de ontwikkeling van de Programmatuur is niet begrepen een vergoeding voor de door Opdrachtgever benodigde hulpprogrammatuur en programma- en databibliotheken, eventuele installatiediensten en eventuele aanpassing en/of onderhoud van de Programmatuur. Evenmin is in de vergoeding begrepen het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers ervan.
9.16 ERANEOS staat er niet voor in dat de door hem ontwikkelde website goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere Programmatuur. ERANEOS staat er evenmin voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.

10. Onderhoud van programmatuur en support

10.1 Indien overeengekomen verricht ERANEOS onderhoud met betrekking tot de in de Overeenkomst bepaalde Programmatuur. De onderhoudsverplichting omvat het herstel van fouten in de Programmatuur en – zulks uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen – het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de Programmatuur.
10.2 Opdrachtgever zal geconstateerde fouten in de Programmatuur gedetailleerd melden. Na ontvangst van de melding zal ERANEOS zich overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de Programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie en het versie- en releasebeleid van ERANEOS op de door ERANEOS te bepalen wijze en termijn aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. ERANEOS is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma omwegen of probleem vermijdende beperkingen in de Programmatuur aan te brengen. Opdrachtgever zal zelf de gecorrigeerde Programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie van de Programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.
10.3 Indien ERANEOS het onderhoud online verricht, zal Opdrachtgever tijdig zorg dragen voor een deugdelijke infrastructuur en netwerkfaciliteiten.
10.4 Opdrachtgever zal alle door ERANEOS verlangde medewerking aan het onderhoud verlenen, daaronder begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van de Programmatuur en het maken van een back-up van alle data.
10.5 Indien het onderhoud betrekking heeft op programmatuur die niet door ERANEOS zelf aan Opdrachtgever is geleverd, zal Opdrachtgever, indien ERANEOS dit voor het onderhoud nodig of wenselijk acht, de broncode en de technische (ontwikkel-)documentatie van de programmatuur (waaronder begrepen datamodellen, ontwerpen, change-logs e.d.) ter beschikking stellen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij gerechtigd is tot zodanige terbeschikkingstelling. Opdrachtgever verleent ERANEOS het recht om de programmatuur, inclusief de broncode en technische (ontwikkel-)documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het uitvoeren van het overeengekomen onderhoud.
10.6 Het onderhoud door ERANEOS laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever voor het beheer van de programmatuur, waaronder controle van de instellingen en de wijze waarop de resultaten van het gebruik van de Programmatuur worden ingezet. Opdrachtgever zal zelf (hulp) programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door Opdrachtgever gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.
10.7 Het onderhoud omvat de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de Programmatuur uitsluitend indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien het onderhoud de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de Programmatuur omvat, dan vindt die terbeschikkingstelling plaats ter discretie van ERANEOS.
10.8 Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is ERANEOS niet meer verplicht tot het herstellen van fouten in de voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie.
10.9 ERANEOS kan verlangen dat voor de terbeschikkingstelling van een versie met nieuwe functionaliteit Opdrachtgever een nadere schriftelijke Overeenkomst met ERANEOS aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nadere vergoeding wordt betaald. ERANEOS kan uit een vorige versie van de Programmatuur functionaliteit ongewijzigd overnemen, maar staat er niet voor in dat elke nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevat als de voor- gaande versie. ERANEOS is niet gehouden specifiek voor Opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
10.10 ERANEOS kan van Opdrachtgever verlangen dat hij zijn systeem (apparatuur, programmatuur e.d.) aanpast indien dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de Programmatuur. 10.11 Indien de dienstverlening van ERANEOS op grond van de Overeenkomst tevens ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders van de Programmatuur omvat, zal ERANEOS telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de Overeenkomst genoemde Programmatuur. ERANEOS kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal personen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. ERANEOS zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij hem gebruikelijke procedures. ERANEOS staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van ERANEOS.
10.12 Indien de dienstverlening van ERANEOS op grond van de Overeenkomst tevens het verlenen van zogeheten ‘standby-diensten’ omvat, zal ERANEOS één of meer personeelsleden beschikbaar houden tijdens de in de Overeenkomst genoemde dagen en op de daarin genoemde tijden. In dat geval is Opdrachtgever gerechtigd bij spoedeisendheid de ondersteuning van de beschikbaar gehouden personeelsleden in te roepen indien er sprake is van een ernstige storing in het functioneren van de Programmatuur. ERANEOS staat er niet voor in dat alle storingen tijdig zullen worden verholpen.
10.13 Het onderhoud en de andere overeengekomen diensten als bedoeld in dit artikel 10 worden uitgevoerd met ingang van de dag waarop de Overeenkomst is aangegaan, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
10.14 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van Programmatuur en de andere in de Overeenkomst vastgelegde diensten als bedoeld in dit hoofdstuk telkens vooraf per kalendermaand verschuldigd.
10.15 Bedragen ter zake het onderhoud van de Programmatuur en de andere in de Overeenkomst vastgelegde diensten als bedoeld in dit hoofdstuk zijn verschuldigd vanaf aanvang van de Overeenkomst, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De vergoeding voor onderhoud en andere diensten is verschuldigd ongeacht of Opdrachtgever de Programmatuur in gebruik heeft (genomen) of gebruik maakt van de mogelijkheid tot onderhoud of ondersteuning.

11. Privacy en gegevensverwerking

11.1. Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal Opdrachtgever ERANEOS desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
11.2. Opdrachtgever vrijwaart ERANEOS voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan de ERANEOS kunnen worden toegerekend.
11.3. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de Werkzaamheden van ERANEOS door Opdrachtgever worden verwerkt, ligt volledig bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er tegenover ERANEOS voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart ERANEOS tegen elke vordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of uitvoering van de Overeenkomst.

12. Tarieven en kosten

12.1. ERANEOS brengt Opdrachtgever de vergoeding voor de uit te voeren Werkzaamheden maandelijks in rekening op basis van de in te Opdrachtbevestiging genoemde tarieven en op basis van nacalculatie, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
12.2. De verschuldigde vergoeding bij Consultancy Diensten of Detacheringsdiensten wordt bepaald door het aantal daadwerkelijk bestede dagdelen van vier uur te vermenigvuldigen met het dan geldende tarief.
12.3. In de tarieven zijn, voor zover niet anders overeengekomen, inbegrepen reis- en verblijfskosten binnen Nederland voor zover deze betrekking hebben op het reizen tussen de woonplaats van de Medewerkers en de met Opdrachtgever overeengekomen standplaats voor de uitvoering van de Werkzaamheden.
12.4. Voor Overwerk op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00-08.00 en 17.00-00.00 zal ERANEOS een toeslag in rekening brengen van 50%. Voor al het andere Overwerk bedraagt deze toeslag 100%.
12.5. ERANEOS behoudt zich het recht voor tariefwijzigingen door te voeren onder de voorwaarde dat Opdrachtgever hierover uiterlijk drie maanden voor de ingangsdatum schriftelijk is ingelicht. Tariefswijzigingen in lijn met de Consumentenprijsindex van het CBS of tariefswijzigingen die het gevolg zijn van verhoogde belastingen of sociale premies, zullen geen grond tot opzegging van de Overeenkomst zijn. Bij overige tariefswijzigingen is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst binnen zeven werkdagen na ontvangst van het bericht van tariefwijziging te beëindigen per ingangsdatum van de tariefwijziging.
12.6. ERANEOS behoudt zich het recht voor kosten en vergoedingen voor rapporten, reproducties, presentaties aan, opleiding van en begeleiding van medewerkers van Opdrachtgever anders dan die voortvloeiende uit de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen. Alle aan Opdrachtgever geoffreerde tarieven en kosten zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

13. Facturering

13.1. Facturen worden na afloop van iedere kalendermaand verstuurd aan Opdrachtgever onder vermelding van de in de Opdrachtbevestiging gespecificeerde gegevens, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
13.2. Opdrachtgever is verplicht tot betaling, binnen dertig dagen na factuurdatum, van de volledige factuur zonder inhouding of verrekening van enig bedrag.
13.3. Indien Opdrachtgever de verschuldigde vergoedingen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft ERANEOS het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, over het totaal verschuldigde bedrag een rente ter hoogte van dan geldende wettelijke rente vermeerderd met 2.5% in rekening te brengen aan Opdrachtgever. Daarbij is ERANEOS gerechtigd tot incassokosten overeenkomst “het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten”. De tarieven uit voorgaand besluit zijn:

Minimumtarief EUR 40,-
15% over eerste EUR 2.500,-
10% over volgende EUR 2.500,-
5% over volgende EUR 5.000,-
1% over volgende EUR 190.000,-
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van EUR 6.775,-

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1. Alle aan Opdrachtgever geleverde Producten blijven eigendom van ERANEOS, totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is aan ERANEOS volgens de Overeenkomst, alsmede eventuele rente en incassokosten als genoemd in artikel 13, volledig door Opdrachtgever aan ERANEOS zijn voldaan.
14.2. De gebruiksrechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig zonder enige vorm van verrekening betaalt.

15. Intellectuele eigendom

15.1. Alle Intellectuele eigendomsrechten op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Producten berusten uitsluitend bij ERANEOS of haar licentiegevers. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever Producten niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
15.2. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde Producten vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van ERANEOS of diens licentiegevers bevatten. Opdrachtgever verbindt zich, deze Producten geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de Producten behoeven te gebruiken.
15.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent de Intellectuele eigendomsrechten of anderen rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Producten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
15.4. Het is ERANEOS toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien ERANEOS door middel van technische bescherming de Producten heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de Producten te maken, zal ERANEOS op verzoek van Opdrachtgever een reservekopie van de Producten aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. 15.5. Behoudens het geval dat ERANEOS een reservekopie van de Producten aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, heeft Opdrachtgever het recht één reservekopie van de Producten aan te houden, waaronder tevens dient te worden te verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de Producten in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.
15.6. Indien Opdrachtgever programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel als Opdrachtgever het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door ERANEOS ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal Opdrachtgever ERANEOS schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. ERANEOS zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of Opdrachtgever de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door Opdrachtgever eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/ of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren. 15.7. Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is Opdrachtgever gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan. Waar in deze Algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door ERANEOS schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan ERANEOS te maken.
15.8. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan ERANEOS van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Opdrachtgever zal ERANEOS vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

16. Geheimhouding

16.1. Iedere Partij staat ervoor in dat alle informatie voor en na het aangaan van de Overeenkomst van de andere Partij ontvangen vertrouwelijk informatie geheim zal blijven.
16.2. Iedere Partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden.
16.3. Het is ERANEOS toegestaan om in publicaties of reclame-uitingen melding te maken van de door ERANEOS voor Opdrachtgever uitgevoerde Werkzaamheden en/of de verkregen resultaten daarvan, tenzij Opdrachtgever hier expliciet bezwaar tegen maakt.

17. Beëindiging van de Overeenkomst

Opzegging
17.1. Een Overeenkomst van onbepaalde tijd, voor zover dit geen opdracht betreft met een afgesproken resultaat, kan door beide Partijen schriftelijk per aangetekende brief worden opgezegd aan het einde van de kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Een Overeenkomst van bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd door Partijen.
Ontbinding
17.2. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden nadat één der Partijen toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van één of meer van de bepalingen in de Overeenkomst. Van toerekenbare tekortkoming is sprake indien de ene Partij bij aangetekende brief door de andere partij op de niet nakoming van haar verplichtingen is gewezen en deze de verplichtingen niet binnen een redelijke door de andere partij te stellen termijn nakomt. De ontbinding vindt schriftelijk, bij aangetekende brief, plaats.
17.3. ERANEOS is, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet, gerechtigd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst over te gaan zonder inachtneming van de opzegtermijn, te weten in geval: a. Van faillissement, beslaglegging, surséance van betaling van Opdrachtgever of niet tijdige betaling door Opdrachtgever; b. Een wijziging optreedt in de zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever; c. Opdrachtgever een handeling verricht die de handelsnaam en/of reputatie en/of van ERANEOS schade toebrengt of zou kunnen toebrengen. d. Opdrachtgever zijn betalingsverplichting zoals in deze overeenkomst bij Facturering is beschreven niet nakomt.
17.4. Indien ERANEOS al Werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, diende deze kosten te worden voldaan, tenzij vaststaat dat ERANEOS in verzuim is ten aanzien van deze Werkzaamheden. Bedragen die ERANEOS vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

18. Overmacht

18.1. In geval van Overmacht is ERANEOS niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ingevolge de Overeenkomst. Onder Overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van ERANEOS. Opdrachtgever is dan niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.
18.2. Een geval van Overmacht wordt onder overlegging van bewijsstukken zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de andere Partij medegedeeld. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

19. Aansprakelijkheid

19.1. ERANEOS spant zich in voor een deskundige en zorgvuldige uitvoering van de Werkzaamheden.
19.2. Iedere aansprakelijkheid van ERANEOS en/of de in artikel 2.2 bedoelde (rechts)personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van ERANEOS komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige zin bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van ERANEOS in de desbetreffende Overeenkomst in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 50.000,=.
19.3. ERANEOS is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
19.4. Opdrachtgever vrijwaart ERANEOS voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ERANEOS geleverde apparatuur, Programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, Programmatuur of andere materialen.

20. Algemeen

20.1. Het is Opdrachtgever, zonder voorafgaande – schriftelijke – toestemming van Eraneos, niet toegestaan hun rechten uit deze Overeenkomst en de bijlagen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
20.2. Partijen geven hierbij te kennen dat alle bepalingen in deze Overeenkomst beschouwd dienen te worden als essentiële bepalingen zonder welke Partijen deze Overeenkomst niet zouden hebben gesloten.
20.3. Indien één der Partijen op enig moment geen beroep doet op nakoming van één of meer bepalingen uit deze Overeenkomst door de andere Partij of één der rechten uit deze Overeenkomst niet uitoefent, heeft dit niet tot gevolg dat zij daarmee afziet van de toepasselijkheid ervan. Evenmin geeft zij daarmee te kennen dat het aan de andere Partij is toegestaan één of meerdere bepalingen uit deze Overeenkomst niet na te komen. 20.4. Nietigheid van één der bepalingen uit deze Overeenkomst heeft geen gevolgen voor de rechtskracht van de overige bepalingen.
20.5. Wijzigingen in deze overeenkomst zijn alleen geldig indien op schrift gesteld en ondertekend door beide partijen.

21. Bevoegde rechter en rechtskeuze

21.1. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst, zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, worden onderworpen.
21.2. Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op de Overeenkomst, evenals op alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit de Overeenkomst.

Aanvullende voorwaarden – “Cursussen, lesmateriaal en examens”

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Eraneos Consulting Netherlanda B.V., Eraneos Technology Netherlands B.V., Eraneos Learning Netherlands B.V., Eraneos Netherlands B.V. (hierna: ERANEOS) en de daaraan gelieerde ondernemingen. Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer <> en zijn tevens te raadplegen op www.quintgroup.com.

1. Definities

1.1. Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden van ERANEOS die uitsluitend van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen ERANEOS en Opdrachtgever;
1.2. Aanvullende voorwaarden: de onderhavige aanvullende voorwaarden, die onlosmakelijk zijn verbonden aan de Algemene voorwaarden;
1.3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een Overeenkomst of Koopovereenkomst sluit met ERANEOS.
1.4. Afnemer: een rechtspersoon die via de Website met ERANEOS een Overeenkomst heeft gesloten;
1.5. Educatief Materiaal: het educatieve materiaal, in welke vorm dan ook, dat Eraneos verkoopt.
1.6. Examens; het examen dat Afnemer eventueel onderdeel uitmaakt van de Cursus die Afnemer aflegt bij een onafhankelijk Examen Instituut;
1.7. Examen Instituut: een derde partij zijnde een onafhankelijke Instituut waarmee ERANEOS een overeenkomst heeft gesloten om Examens af te nemen bij Afnemers en om vervolgens de uitslag direct te communiceren aan Afnemer;
1.8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.
1.9. Inschrijving: de aankoop van een Cursus van ERANEOS via de Website door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de toepasselijke Algemene Voorwaarden en Aanvullende voorwaarden;
1.10. Inschrijfgeld: het totaalbedrag dat Afnemer voldoet aan ERANEOS voor de Cursus;
1.11. Lesmateriaal: het door of voor ERANEOS ontwikkelde Lesmateriaal, in welke vorm dan ook, dat door ERANEOS ter beschikking wordt gesteld aan Afnemer of Consument voor de Cursus;
1.12. Cursus: de door ERANEOS aan Afnemer verstrekte opleidingen, (virtuele) trainingen, e-learnings, opleidingsmateriaal, gelieerde examens, cursussen en workshops;
1.13. Koopovereenkomst: een Consument of Afnemer die Educatief materiaal koopt van ERANEOS via de website www.courseware4all.com of via de website quintgroup.com
1.14. Overeenkomst: de via de Website gesloten Overeenkomst tussen Afnemer en ERANEOS tot het tegen betaling afnemen van een of meerdere Cursussen van ERANEOS;
1.15. Overeenkomst op afstand: een consumentenkoop die op afstand is gesloten via bijvoorbeeld internet, telefoon of email;
1.16. Persoonsgegevens: gegevens die het mogelijk maken een bepaalde persoon te identificeren, zoals naam-, adres en woonplaatsgegevens;
1.17. Website: de websites van ERANEOS (www.quintgroup.com en www.courseware4all.com), waar Afnemer zich kan inschrijven voor Cursussen, Examens en Educatief Materiaal kan kopen;

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Aanvullende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen Koopovereenkomst, Overeenkomst, Overeenkomst op Afstand tussen ERANEOS enerzijds en Afnemer en/of Consument anderzijds.

3. Totstandkoming van een Koopovereenkomst

3.1. Er komt een Koopovereenkomst tot stand tussen Consument of Afnemer enerzijds en ERANEOS anderzijds, nadat Consument of Afnemer Educatief Materiaal heeft gekocht op de website, en akkoord is gegaan met de van toepassing zijnde Algemene voorwaarden.
3.2. De Consument of Afnemer ontvangt per e-mail een schriftelijke bevestiging van ERANEOS van de Koopovereenkomst.

4. Totstandkoming van een Overeenkomst

4.1. Er komt een Overeenkomst tot stand tussen ERANEOS en Consument of Afnemer nadat Consument of Afnemer zich heeft ingeschreven voor een Cursus.
4.2. De Overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden of per verstuurde email aan ERANEOS.
4.3. Na de Inschrijving, ontvangt Consument of Afnemer van ERANEOS een schriftelijke bevestiging per e-mail van de Inschrijving. Daarin staat voor welke Cursus Consument of Afnemer zich heeft ingeschreven, hoeveel het kost en waar Consument of Afnemer met eventuele klachten en opmerkingen terecht kan.
4.4. Door Inschrijving voor de Cursus gaat de Consument of Afnemer met ERANEOS een Overeenkomst aan voor de duur van Cursus.

5. Prijzen

5.1. De Cursus en Educatief Materiaal worden tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst op de Website vermelde prijzen en tarieven geleverd op de overeengekomen locatie.
5.2. Tenzij anders vermeld, zijn alle door ERANEOS gehanteerde prijzen en tarieven exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.
5.3. Prijzen voor de Cursus zijn inclusief Lesmateriaal, catering en eventuele examens, tenzij anders vermeld op de Website.
5.4. ERANEOS behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven van de Cursus te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de Website worden ingevoerd.

6. Betaling

6.1. Betaling van het Educatief Materiaal zal geschieden zoals aangegeven op de website www.courseware4all.com of de website quintgroup.com
6.2. Betaling zal vooraf aan de Cursus geschieden zoals aangegeven op Website. Aan een Inschrijving kunnen door ERANEOS nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
6.3. Het is Afnemer niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming een betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk ter verrekenen met een vordering van de Afnemer op ERANEOS, uit welke hoofde dan ook. Ook is Afnemer niet gerechtigd de betalingsverplichting op enigerlei wijze te schorten.
6.4. Iedere overschrijding van de betalingstermijn geeft ERANEOS de bevoegdheid zijn verplichtingen jegens de Afnemer onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten.

7. Aansprakelijkheid

7.1. ERANEOS spant zich in voor een deskundige en zorgvuldige uitvoering van de Cursus.
7.2. Iedere aansprakelijkheid van ERANEOS en/of de in artikel 2.2 van de Algemene Voorwaarden bedoelde (rechts)personen is beperkt tot het door Afnemer betaalde Inschrijfgeld, tot een maximum van EUR 2.000,-
7.3. ERANEOS is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. Ontbinding, wijziging en vervanging

8.1. Een Consument heeft het recht om de Overeenkomst op afstand binnen 14 kalenderdagen nadat de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, mits de levering nog niet heeft plaatsgevonden, kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). Afnemer dient dan binnen genoemde periode een brief of een email te sturen aan education@quintgroup.com waarin wordt aangegeven dat de Overeenkomst dient te worden ontbonden.
8.2. Dit Herroepingsrecht is uitgesloten voor Lesmateriaal en Educatief Materiaal. Consument stemt hiermee ondubbelzinnig in dat zij haar herroepingsrecht verliest. Afnemer dient dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen, het Lesmateriaal aan ERANEOS te retourneren, zonder het verder op enigerlei wijze te verveelvoudigen of openbaar te maken.
8.3. Afnemer mag tot 3 kalender weken voor aanvang van de Cursus zonder kosten annuleren uitgezonderd Educatie Materiaal of Lesmateriaal dat al aan Afnemer is verzonden. Annulering moet geschieden door het sturen van een e-mail aan: education@quintgroup.com. Aan Afnemer voorafgaande aan de Cursus verzonden Educatief Materiaal of Lesmateriaal kan nooit geretourneerd worden en Afnemer is verschuldigd deze te betalen tegen de geldende prijzen, zonder het verder op enigerlei wijze te verveelvoudigen of openbaar te maken. Bij annulering is Afnemer tevens gehouden de kosten te vergoeden voor reis- en verblijf die reeds geboekt zijn door ERANEOS op verzoek van Afnemer.
8.4. Bij annulering op kortere termijn dan 3 kalender weken voor aanvang van de Cursus is het volledige Inschrijfgeld verschuldigd.
8.5. Bij onvoldoende inschrijvingen is ERANEOS gerechtigd de Cursus af te gelasten. Afnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld en ontvangen het Inschrijfgeld retour.
8.6. ERANEOS behoudt zich het recht voor de inhoud van Cursus aan te passen en beoogde docenten te vervangen.
8.7. ERANEOS zal geen Inschrijfgeld retourneren als een Afnemer of Consument de Cursus niet bezoekt en niet tijdig heeft geannuleerd.
8.8. Een Afnemer mag zich te allen tijde laten vervangen door een vervanger na schriftelijke goedkeuring door ERANEOS. Hiervoor zijn geen kosten verschuldigd.
8.9. ERANEOS is gerechtigd Inschrijvingen van Afnemers te weigeren, zonder verdere opgave van redenen. Ook is ERANEOS gerechtigd om aan Inschrijvingen bepaalde nadere voorwaarden te verbinden. Indien hiervan sprake is deelt ERANEOS dit binnen 8 werkdagen na Inschrijving mede aan Afnemer.
8.10. Indien een Cursus vol is, zal indien mogelijk, in overleg met Afnemer een nieuwe datum worden vastgesteld voor de Cursus.

9. Examens

9.1. De mogelijkheid bestaat dat Afnemer na afloop van de Cursus een Examen dient af te leggen. Dit Examen kan worden afgenomen op een fysieke locatie of online.
9.2. Het Examen wordt afgenomen door het onafhankelijke Examen Instituut en de uitslag wordt zonder tussenkomst van ERANEOS aan Afnemer medegedeeld.
9.3. Afnemers dienen zich bij een Examen te kunnen legitimeren met een officieel identiteitsbewijs.

10. Privacy

10.1. Bij het verwerken van Persoonsgegevens houdt ERANEOS zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De manier waarop ERANEOS omgaat met Persoonsgegevens van Afnemer is beschreven in haar Privacy beleid.
10.2. ERANEOS verwerkt, op grond van de artikel 6 lid 1 sub F AVG, in haar bedrijfsvoering bepaalde gegevens van Afnemer, waaronder Persoonsgegevens. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren en invullen van die Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Trainingen door ERANEOS. 10.3. Overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub b AVG, is het voor ERANEOS noodzakelijk om voor de uitvoering van de Trainingen, de door Afnemer aangeleverde Persoonsgegevens te delen met derden, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend Docenten. Op grond van voornoemde wet kan ERANEOS ook worden verplicht om Persoonsgegevens van de Afnemer te verstrekken aan derden als dit op grond van een wettelijk voorschrift noodzakelijk is. Voor de hiervoor genoemde doeleinden, heeft ERANEOS de toestemming van de Afnemer niet nodig.
10.4. ERANEOS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacy beleid van derden.
10.5. ERANEOS verwerkt de Persoonsgegevens van Gebruiker voor de volgende doeleinden:
10.5.1. het in contact brengen van Afnemer met ERANEOS en docenten
10.5.2. de eigen bedrijfsvoering en administratie
10.5.3. het versturen van een verzoek tot het schrijven van een ervaring
10.5.4. het contacteren van de Afnemer naar aanleiding van een vraag
10.5.5. het bieden van gepersonaliseerde service
10.5.6. het bieden van een optimaal functionerend Website
10.5.7. de Afnemer toegang bieden tot sociale media
10.6. Afnemer heeft overeenkomstig artikel 15 t/m 22 van de AVG het recht van inzage van zijn door ERANEOS verwerkte Persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor zij verwerkt worden, het recht van rectificatie, het recht van verwijdering van diens gegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
10.7. Afnemer heeft altijd het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn gegevens bij een toezichthoudende autoriteit zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Klachtenregeling, bevoegde rechter en rechtskeuze

11.1. Klachten van Afnemer voortvloeiende uit of samenhangende met het Examen dienen binnen 2 maanden na ontdekking daarvan schriftelijk te worden gemeld aan het Examen Instituut. De overige klachten dienen binnen eenzelfde termijn te worden gemeld aan ERANEOS. Indien de klachten niet tijdig worden gemeld vervalt elk recht op enige aanspraak.
11.2. ERANEOS zal de klacht van Afnemer, mits tijdig ingediend, in behandeling nemen en binnen 14 werkdagen de klacht schriftelijk afhandelen.
11.3. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst, zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, worden onderworpen, nadat de hiervoor genoemde klachtenregeling is doorlopen, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft.
11.4. Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op de Overeenkomst, evenals op alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit de Overeenkomst.